คลินิกสูตินรีเวช >
พญ.ลดาพร วงษ์กัณหา

พญ.ลดาพร วงษ์กัณหา

ความเชี่ยวชาญ : สูติ-นรีแพทย์ เฉพาะทางเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางสูตินรีเวช โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ โรงพยาบาลราชวิถี

ตารางออกตรวจ :

  • วันอาทิตย์ เวลา 13.00 – 16.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย พญ.ลดาพร วงษ์กัณหา ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

คลินิกสูตินรีเวช ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-818

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724