ศูนย์อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน >
พญ.ปาลีรัฐ จริยากาญจนา

พญ.ปาลีรัฐ จริยากาญจนา

ความเชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ประวัติการศึกษา :

  •  แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางออกตรวจ :

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า

ติดต่อนัดหมาย พญ.ปาลีรัฐ จริยากาญจนา ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-724 ฉุกเฉิน 1724

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724