ศูนย์รังสีวิทยา (X-Ray) >
พญ.พิมพ์ลดา ฉัตรพิธานรัตน์

พญ.พิมพ์ลดา ฉัตรพิธานรัตน์

ความเชี่ยวชาญ : รังสีวิทยา เฉพาะทางวินิจฉัยขั้นสูงและรังสีร่วมรักษาของเต้านม

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • วุฒิบัตรรังสีวินิจฉัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรภาพรังสีวินิจฉัยขั้นสูงและรังสีร่วมรักษาของเต้านม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางออกตรวจ :

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า

ติดต่อนัดหมาย พญ.พิมพ์ลดา ฉัตรพิธานรัตน์ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-724 ฉุกเฉิน 1724

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724