แพ็กเกจตรวจคัดกรองเบาหวานขึ้นตา

ภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยเบาหวาน

  • การตรวจด้วยเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา
    Mydriatic Fundus Camera
  • วัดสายตา (Visual Activity Test)
  • การตรวจวัดความดันลูกตา
    (Automatic Tonometer)

เงื่อนไขการใช้บริการ
1. ราคานี้เริ่มตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567
2. รับบริการได้ที่แผนกจักษุ ชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก
3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดทางการตลาดอื่นๆได้
6. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า