คลินิกอายุรกรรม

คลินิกอายุรกรรม ร.พ. กรุงเทพ พิษณุโลก

การดูแลผู้ป่วยด้านอายุรศาสตร์ทั่วไปนั้น อายุรแพทย์จะทำหน้าที่เป็นแพทย์ประจำตัวและที่ปรึกษาทางสุขภาพประจำให้กับผู้ป่วย จากความเชี่ยวชาญทางทุกด้านของอายุรแพทย์ที่ทีประสบการณ์ เกี่ยวกับการตรวจรักษาโรค ผู้ป่วยที่มีปัญหาในโรคต่างๆหรือผู้สูงอายุที่ต้องการ การดูแลเป็นพิเศษ ทั้งการรักษาและการดูแลสุขภาพ การป้องกันโรค รวมทั้งเป็นผู้แนะนำการตรวจสุขภาพประจำปีที่เหมาะสมกับผู้ป่วย การฉีดวัคซีน การให้ยา เพื่อส่งเสริมสุขภาพ

แพทย์ประจำครอบครัวสามารถให้การดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง สามารถที่จะให้การตรวจรักษาโรคที่เป็นปัจจุบัน โรคเรื้อรังต่างๆ และปัจจัยเสี่ยงทางด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้ป่วยมีสุขภาพแข็งแรงและมีแนวทางในการป้องกันโรคต่างๆ

สาขาการบริการให้การรักษาที่ประกอบด้วย

 • คลินิกอายุรกรรมโรคเบาหวาน
 • คลินิกอายุรกรรมโรคความดันโลหิตสูง
 • คลินิกอายุรกรรมโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
 • คลินิกอายุรกรรมโรคไต
 • คลินิกอายุรกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • คลินิกอายุรกรรมระบบประสาท
 • คลินิกอายุรกรรมโรคติดเชื้อ
 • คลินิกอายุรกรรมโรคระบบทางเดินหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบทางเดินหายใจ
 • คลินิกอายุรกรรมโรคไขข้อและรูมาติสซั่ม
 • คลินิกอายุรกรรมโรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิซึม
 • คลีนิกอายุรกรรมโรคเลือด
 • คลีนิกอายุรกรรมโรคผิวหนังและความงาม
 • คลีนิคโรคมะเร็ง

เวลาทำการ

จันทร์ – วันอาทิตย์  เวลา  08.00 – 20.00 น.

ติดต่อแผนกอายุรกรรม

แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก
โทร. 0-05505-1724 ต่อ 1201-1202

บรรยากาศคลินิกอายุรกรรม

คลินิกอื่น ๆ